Privacy

Ứng dụng chỉ sử dụng thông tin công khai trên facebook của bạn. Đó là những thông tin mà bất cứ ai cũng đều có thể xem được bao gồm nhưng không giới hạn bởi ID, Tên, Ảnh đại diện.

Bằng việc sử dụng ứng dụng bạn đã đồng ý cung cấp các thông tin trên. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này để sử dụng trong ứng dụng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của bạn cho bất kỳ bên nào khác, trừ trường hợp luật pháp yêu cầu.